Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het professionaliseren van het opleidingstraject voor zowel Jong Taxandria als Showband Taxandria. Nieuwe leden die een instrument willen leren bespelen zijn altijd van harte welkom. Anders dan voorheen kunnen wij deze nieuwelingen een introductiecursus van enkele maanden aanbieden om ‘feeling’ te krijgen met het instrument. Na deze kennismakingscursus volgt een evaluatie om te bekijken of je aanleg hebt voor een serieuze vervolgopleiding. Aan deze proefcursus zijn dan ook geen kosten verbonden.

De “Zuivelfabriek”

De officiële opleidingscursus voor bijvoorbeeld Trompet of Saxofoon wordt gegeven door deskundige krachten van ´De Zuivelfabriek´. Ook worden de mogelijkheden nog onderzocht om een cursus intern op te starten. Uiteraard betreft het hier een opleiding voor een instrument waar bij Showband Taxandria behoefte aan bestaat. Immers, je gaat deel uitmaken van een muziekgezelschap dat in den lande en ver buiten de landsgrenzen optredens verzorgt, in de vorm van optochten, corso’s, taptoes etc. Ook gaan we meer en meer de uitdaging aan om podium optredens te verzorgen.

Betaalbaar

Showband Taxandria houdt de cursussen voor onze leden betaalbaar. De opleidingskosten worden voorgeschoten door de vereniging. Daar staat tegenover dat de cursist 50% van de opleidingskosten voor zijn/haar rekening neemt, door een afbetalingsregeling van € 10,- tot € 15,- per maand, afhankelijk van de opleidingskosten. Showband Taxandria legt iedere maand eenzelfde bedrag bij. Het moge duidelijk zijn dat, indien de cursus voortijdig wordt gestaakt, de resterende cursuskosten volledig voor rekening komen van de cursist. De cursuskosten komen bovenop de normale contributie van de vereniging. Deze bedraagt € 8,- per maand voor leden vanaf 18 jaar.

Voor een opleiding van één jaar ad € 480,– komt de bovengeschetste bijdrageregeling uit op 2 jaar en dus in totaal op € 240,–. Indien het lidmaatschap eerder wordt opgezegd, is daarenboven ook het gedeelte verschuldigd dat Showband Taxandria als bijdrage levert. Voor het volgen van een cursus wordt een contract opgesteld.

Diploma’s

Na het doorlopen van een eerste cursus (diploma A), kan aan een vervolgcursus (diploma B) worden begonnen. Ook daarvoor gelden dezelfde afspraken als hierboven geschetst. Als de vervolgcursus direct aansluit op de eerste cursus moet je je er wel van bewust zijn dat in het tweede jaar de bijdrageregeling van de eerste cursus nog een jaar doorloopt, terwijl dan ook wordt gestart met de bijdrageregeling voor de tweede cursus. Een derde vervolgcursus (diploma C) wordt niet door de vereniging vergoed en komt geheel voor eigen rekening.

Naast de individuele opleiding (Introductie – 1e of 2e diploma) volgen de leden een gezamenlijk programma. Hiervoor worden geen extra opleidingskosten berekend. Het gezamenlijk programma is met name bedoeld voor het samenspel en de binding aan de vereniging.

Informatie

Contactpersoon voor onze opleidingen is Henk Meeuwis. Het contract en het machtigingsformulier wordt daarna opgesteld door de penningmeester van de vereniging. Heeft u vragen over onze opleidingsmogelijkheden naar dan contact met ons op.